డిసెంబర్ 2022 క్యాలెండరు - గ్రీస్

25 డిసెంబర్, ఆదివారం Christmas Day జాతీయ సెలవు
26 డిసెంబర్, సోమవారం Synaxis of the Mother of God డి ఫ్యాక్టో సెలవు