નવેમ્બર 2021 કલેેન્ડર - પોર્ટુગલ

1 નવેમ્બર, સોમવાર All Saint’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
27 નવેમ્બર, શનિવાર Foral of Sancho I નગરપાલિકા રજા