డిసెంబర్ 2021 క్యాలెండరు - పోలాండ్

24 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Day జాతీయ సెలవు
26 డిసెంబర్, ఆదివారం Second Day of Christmas జాతీయ సెలవు
31 డిసెంబర్, శుక్రవారం New Year’s Eve ఆచారము