જાન્યુઆરી 2020 કલેેન્ડર - અરુબા

1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
25 જાન્યુઆરી, શનિવાર Betico Croe’s Birthday સાર્વજનિક રજા