யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் காலேண்டர் 2022

1 ஜனவரி, சனி கிழமை New Year’s Day கூட்டாட்சி விடுமுறை
17 ஜனவரி, திங்கள் கிழமை Martin Luther King Jr. Day கூட்டாட்சி விடுமுறை
14 பிப்ரவரி, திங்கள் கிழமை Valentine’s Day அனுசரிப்புகள்
21 பிப்ரவரி, திங்கள் கிழமை Presidents’ Day கூட்டாட்சி விடுமுறை / மாநில விடுமுறை
17 மார்ச், வியாழன் கிழமை St. Patrick’s Day அனுசரிப்புகள், கிறித்துவ
17 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter Sunday அனுசரிப்புகள், கிறித்துவ
18 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday அனுசரிப்புகள், கிறித்துவ
18 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Tax Day அனுசரிப்புகள்
5 மே, வியாழன் கிழமை Cinco de Mayo அனுசரிப்புகள்
8 மே, ஞாயிற்று கிழமை Mother’s Day அனுசரிப்புகள்
30 மே, திங்கள் கிழமை Memorial Day கூட்டாட்சி விடுமுறை
19 ஜூன், ஞாயிற்று கிழமை Father’s Day அனுசரிப்புகள்
4 ஜூலை, திங்கள் கிழமை Independence Day கூட்டாட்சி விடுமுறை
5 செப்டம்பர், திங்கள் கிழமை Labor Day கூட்டாட்சி விடுமுறை
10 அக்டோபர், திங்கள் கிழமை Columbus Day கூட்டாட்சி விடுமுறை
23 அக்டோபர், ஞாயிற்று கிழமை Mother-in-Law Day கட்டாயமற்ற விடுமுறை
31 அக்டோபர், திங்கள் கிழமை Halloween அனுசரிப்புகள்
8 நவம்பர், செவ்வாய் கிழமை Election Day அனுசரிப்புகள்
11 நவம்பர், வெள்ளி கிழமை Veterans Day கூட்டாட்சி விடுமுறை
24 நவம்பர், வியாழன் கிழமை Thanksgiving Day கூட்டாட்சி விடுமுறை
25 நவம்பர், வெள்ளி கிழமை Black Friday அனுசரிப்புகள்
24 டிசம்பர், சனி கிழமை Christmas Eve அனுசரிப்புகள், கிறித்துவ
25 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Christmas Day கூட்டாட்சி விடுமுறை
31 டிசம்பர், சனி கிழமை New Year’s Eve மாநில விடுமுறைகள், அனுசரிப்புகள்