સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા કલેેન્ડર 2022

1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year’s Day ફેડરલ રજાઓ
17 જાન્યુઆરી, સોમવાર Martin Luther King Jr. Day ફેડરલ રજાઓ
14 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Valentine’s Day તહેવાર
21 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Presidents’ Day ફેડરલ રજાઓ / રાજ્ય રજાઓ
17 માર્ચ, ગુરૂવાર St. Patrick’s Day ઇસાઈ, તહેવાર
17 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
18 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday ઇસાઈ, તહેવાર
18 એપ્રિલ, સોમવાર Tax Day તહેવાર
5 મે, ગુરૂવાર Cinco de Mayo તહેવાર
8 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
30 મે, સોમવાર Memorial Day ફેડરલ રજાઓ
19 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
4 જુલાઈ, સોમવાર Independence Day ફેડરલ રજાઓ
5 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર Labor Day ફેડરલ રજાઓ
10 ઑક્ટોબર, સોમવાર Columbus Day ફેડરલ રજાઓ
23 ઑક્ટોબર, રવિવાર Mother-in-Law Day વૈક્લપિક રજા
31 ઑક્ટોબર, સોમવાર Halloween તહેવાર
8 નવેમ્બર, મંગળવાર Election Day તહેવાર
11 નવેમ્બર, શુક્રવાર Veterans Day ફેડરલ રજાઓ
24 નવેમ્બર, ગુરૂવાર Thanksgiving Day ફેડરલ રજાઓ
25 નવેમ્બર, શુક્રવાર Black Friday તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Eve ઇસાઈ, તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Day ફેડરલ રજાઓ
31 ડિસેમ્બર, શનિવાર New Year’s Eve રાજ્ય રજાઓ, તહેવાર