యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ క్యాలెండరు 2022

1 జనవరి, శనివారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
2 ఏప్రిల్, శనివారం Ramadan Start ఆచారము
2 మే, సోమవారం Eid al-Fitr జాతీయ సెలవు
8 జూ, శుక్రవారం Hajj Season Begins/Arafat Day ఆచారము
9 జూ, శనివారం Eid al-Adha (Feast of Sacrifice) జాతీయ సెలవు
30 జూ, శనివారం Al-Hijra (Islamic New Year) జాతీయ సెలవు
8 అక్టోబర్, శనివారం Mouloud జాతీయ సెలవు
30 నవంబర్, బుధవారం Commemoration Day జాతీయ సెలవు
2 డిసెంబర్, శుక్రవారం National Day జాతీయ సెలవు
31 డిసెంబర్, శనివారం New Year’s Eve ఆచారము