સંયુક્ત રબ અમીરાત કલેેન્ડર 2022

1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
2 એપ્રિલ, શનિવાર Ramadan Start તહેવાર
2 મે, સોમવાર Eid al-Fitr રાાષ્ટ્રીય રજા
8 જુલાઈ, શુક્રવાર Hajj Season Begins/Arafat Day તહેવાર
9 જુલાઈ, શનિવાર Eid al-Adha (Feast of Sacrifice) રાાષ્ટ્રીય રજા
30 જુલાઈ, શનિવાર Al-Hijra (Islamic New Year) રાાષ્ટ્રીય રજા
8 ઑક્ટોબર, શનિવાર Mouloud રાાષ્ટ્રીય રજા
30 નવેમ્બર, બુધવાર Commemoration Day રાાષ્ટ્રીય રજા
2 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર National Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, શનિવાર New Year’s Eve તહેવાર