યુનાઇટેડ કિંગડમ કલેેન્ડર 2022

1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year’s Day બૈંક હોલિડે
4 જાન્યુઆરી, મંગળવાર 2nd January સ્થાનીય બૈંક હોલિડે
1 માર્ચ, મંગળવાર St. David’s Day તહેવાર
17 માર્ચ, ગુરૂવાર St Patrick’s Day સ્થાનીય બૈંક હોલિડે
15 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday બૈંક હોલિડે
17 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
18 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સામાન્ય સ્થાનિક રજા
25 એપ્રિલ, સોમવાર St. George’s Day તહેવાર
2 મે, સોમવાર Early May Bank Holiday / VE Day બૈંક હોલિડે
30 મે, સોમવાર Spring Bank Holiday બૈંક હોલિડે
11 જૂન, શનિવાર Queen’s Birthday તહેવાર
12 જુલાઈ, મંગળવાર Battle of the Boyne સ્થાનીય બૈંક હોલિડે
29 ઑગસ્ટ, સોમવાર Summer Bank Holiday સામાન્ય સ્થાનિક રજા
31 ઑક્ટોબર, સોમવાર Halloween તહેવાર
5 નવેમ્બર, શનિવાર Guy Fawkes Day તહેવાર
13 નવેમ્બર, રવિવાર Remembrance Sunday તહેવાર
30 નવેમ્બર, બુધવાર St Andrew’s Day સ્થાનીય બૈંક હોલિડે
25 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Day બૈંક હોલિડે
26 ડિસેમ્બર, સોમવાર Boxing Day બૈંક હોલિડે