തായ്ലൻഡ് കലണ്ടർ 2022

1 ജനുവരി, ശനി New Year’s Day ദേശീയ അവധി ദിനം
8 ജനുവരി, ശനി National Children’s Day ആചാരം
16 ജനുവരി, ഞായർ Teacher’s Day ആചാരം
1 ഫബ്രുവരി, ചൊവ്വ Chinese Lunar New Year’s Day ആചാരം
2 ഫബ്രുവരി, ബുധന്‍ Second day of Chinese Lunar New Year ആചാരം
3 ഫബ്രുവരി, വ്യാഴം Third day of Chinese Lunar New Year ആചാരം
14 ഫബ്രുവരി, തിങ്കള്‍ Valentine’s Day ആചാരം
6 ഏപ്രിൽ, ബുധന്‍ Chakri Day ദേശീയ അവധി ദിനം
13 ഏപ്രിൽ, ബുധന്‍ Songkran ദേശീയ അവധി ദിനം
1 മെയ്, ഞായർ Labor Day ബാങ്ക് അവധി
4 മെയ്, ബുധന്‍ Coronation Day ദേശീയ അവധി ദിനം
3 ജൂൺ, വെള്ളി Queen Suthida’s Birthday ദേശീയ അവധി ദിനം
28 ജൂലയി, വ്യാഴം King Vajiralongkorn’s Birthday ദേശീയ അവധി ദിനം
12 ഓഗസ്റ്റ്, വെള്ളി The Queen’s Birthday ദേശീയ അവധി ദിനം
13 ഒക്റ്റോബർ, വ്യാഴം Anniversary of the Death of King Bhumibol ദേശീയ അവധി ദിനം
23 ഒക്റ്റോബർ, ഞായർ Chulalongkorn Day ദേശീയ അവധി ദിനം
31 ഒക്റ്റോബർ, തിങ്കള്‍ Halloween ആചാരം
5 ഡിസംബർ, തിങ്കള്‍ King Bhumibol’s Birthday ദേശീയ അവധി ദിനം
10 ഡിസംബർ, ശനി Constitution Day ദേശീയ അവധി ദിനം
24 ഡിസംബർ, ശനി Christmas Eve ആചാരം
25 ഡിസംബർ, ഞായർ Christmas Day ആചാരം
31 ഡിസംബർ, ശനി New Year’s Eve ദേശീയ അവധി ദിനം