ஐர்லேண்ட் காலேண்டர் 2022

1 ஜனவரி, சனி கிழமை New Year’s Day தேசிய விடுமுறை
17 மார்ச், வியாழன் கிழமை St. Patrick’s Day தேசிய நாட்கள்
15 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday அனுசரிப்புகள்
17 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter அனுசரிப்புகள்
18 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday தேசிய விடுமுறை
2 மே, திங்கள் கிழமை May Day தேசிய விடுமுறை
6 ஜூன், திங்கள் கிழமை June Bank Holiday தேசிய விடுமுறை
1 ஆகஸ்ட், திங்கள் கிழமை August Bank Holiday தேசிய விடுமுறை
31 அக்டோபர், திங்கள் கிழமை October Bank Holiday தேசிய விடுமுறை
24 டிசம்பர், சனி கிழமை Christmas Eve அனுசரிப்புகள்
25 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Christmas Day தேசிய விடுமுறை
26 டிசம்பர், திங்கள் கிழமை St. Stephen’s Day தேசிய விடுமுறை
31 டிசம்பர், சனி கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்