ജർമ്മനി കലണ്ടർ 2022

27 ജനുവരി, വ്യാഴം Remembrance Day for the Victims of National Socialism ആചാരം
14 ഫബ്രുവരി, തിങ്കള്‍ Valentine’s Day ആചാരം
5 ജൂൺ, ഞായർ Whit Sunday ആചാരം, ക്രിസ്ത്യൻ
16 ജൂൺ, വ്യാഴം Corpus Christi ക്രിസ്ത്യൻ, പൊതു പ്രാദേശിക അവധി
9 നവംബർ, ബുധന്‍ Fall of the Berlin Wall ആചാരം