கேமெரூன் காலேண்டர் 2022

1 ஜனவரி, சனி கிழமை New Year’s Day பொது விடுமுறை
11 பிப்ரவரி, வெள்ளி கிழமை Youth Day பொது விடுமுறை
15 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday பொது விடுமுறை
17 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter Sunday பொது விடுமுறை
1 மே, ஞாயிற்று கிழமை Labour Day பொது விடுமுறை
3 மே, செவ்வாய் கிழமை Eid al-Fitr பொது விடுமுறை
20 மே, வெள்ளி கிழமை National Day பொது விடுமுறை
26 மே, வியாழன் கிழமை Ascension Day பொது விடுமுறை
10 ஜூலை, ஞாயிற்று கிழமை Eid al-Adha பொது விடுமுறை
15 ஆகஸ்ட், திங்கள் கிழமை Assumption of Mary பொது விடுமுறை
1 அக்டோபர், சனி கிழமை Independence of Southern British Cameroons from UK அனுசரிப்புகள்
8 அக்டோபர், சனி கிழமை The Prophet’s Birthday அனுசரிப்புகள்
25 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Christmas Day பொது விடுமுறை