ಬರ್ಮುಡಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2022

1 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ New Year’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
14 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಸೋಮವಾರ Valentine’s Day ಹಬ್ಬ
15 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
17 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Sunday ಹಬ್ಬ
8 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Mother’s Day ಹಬ್ಬ
19 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ Father’s Day ಹಬ್ಬ
20 ಜೂನ್, ಸೋಮವಾರ National Heroes Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
28 ಜುಲೈ, ಗುರುವಾರ Emancipation Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
29 ಜುಲೈ, ಶುಕ್ರವಾರ Somer’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ Labour Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
31 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಸೋಮವಾರ Halloween ಹಬ್ಬ
11 ನವೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Remembrance Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Christmas Eve ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Christmas Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ Boxing Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ