బెలిజ్ క్యాలెండరు 2022

1 జనవరి, శనివారం New Year’s Day పబ్లిక్ సెలవు
7 మార్చి, సోమవారం National Heroes and Benefactors Day పబ్లిక్ సెలవు
15 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday పబ్లిక్ సెలవు
16 ఏప్రిల్, శనివారం Holy Saturday పబ్లిక్ సెలవు
18 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday పబ్లిక్ సెలవు
1 మే, ఆదివారం Labor Day / May Day పబ్లిక్ సెలవు
24 మే, మంగళవారం Commonwealth Day పబ్లిక్ సెలవు
10 సెప్టెంబర్, శనివారం St. George’s Caye Day పబ్లిక్ సెలవు
21 సెప్టెంబర్, బుధవారం Independence Day పబ్లిక్ సెలవు
10 అక్టోబర్, సోమవారం Pan American Day పబ్లిక్ సెలవు
19 నవంబర్, శనివారం Garifuna Settlement Day పబ్లిక్ సెలవు
25 డిసెంబర్, ఆదివారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు
26 డిసెంబర్, సోమవారం Boxing Day పబ్లిక్ సెలవు