பெலிஸி காலேண்டர் 2022

1 ஜனவரி, சனி கிழமை New Year’s Day பொது விடுமுறை
7 மார்ச், திங்கள் கிழமை National Heroes and Benefactors Day பொது விடுமுறை
15 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday பொது விடுமுறை
16 ஏப்ரல், சனி கிழமை Holy Saturday பொது விடுமுறை
18 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday பொது விடுமுறை
1 மே, ஞாயிற்று கிழமை Labor Day / May Day பொது விடுமுறை
24 மே, செவ்வாய் கிழமை Commonwealth Day பொது விடுமுறை
10 செப்டம்பர், சனி கிழமை St. George’s Caye Day பொது விடுமுறை
21 செப்டம்பர், புதன் கிழமை Independence Day பொது விடுமுறை
10 அக்டோபர், திங்கள் கிழமை Pan American Day பொது விடுமுறை
19 நவம்பர், சனி கிழமை Garifuna Settlement Day பொது விடுமுறை
25 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Christmas Day பொது விடுமுறை
26 டிசம்பர், திங்கள் கிழமை Boxing Day பொது விடுமுறை