ಬೆಲೀಜ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2022

1 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ New Year’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
7 ಮಾರ್ಚ್, ಸೋಮವಾರ National Heroes and Benefactors Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
15 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
16 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶನಿವಾರ Holy Saturday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
18 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Labor Day / May Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
24 ಮೇ, ಮಂಗಳವಾರ Commonwealth Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ St. George’s Caye Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ Independence Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
10 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಸೋಮವಾರ Pan American Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
19 ನವೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Garifuna Settlement Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Christmas Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ Boxing Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ