બેલીઝ કલેેન્ડર 2022

1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
7 માર્ચ, સોમવાર National Heroes and Benefactors Day સાર્વજનિક રજા
15 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
16 એપ્રિલ, શનિવાર Holy Saturday સાર્વજનિક રજા
18 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
1 મે, રવિવાર Labor Day / May Day સાર્વજનિક રજા
24 મે, મંગળવાર Commonwealth Day સાર્વજનિક રજા
10 સપ્ટેમ્બર, શનિવાર St. George’s Caye Day સાર્વજનિક રજા
21 સપ્ટેમ્બર, બુધવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
10 ઑક્ટોબર, સોમવાર Pan American Day સાર્વજનિક રજા
19 નવેમ્બર, શનિવાર Garifuna Settlement Day સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, સોમવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા