ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2022

1 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ New Year’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
20 ಜನವರಿ, ಗುರುವಾರ Martyr’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
8 ಮಾರ್ಚ್, ಮಂಗಳವಾರ Women’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
20 ಮಾರ್ಚ್, ಭಾನುವಾರ Nowruz/Spring Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
9 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Victory Day over Fascism ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
28 ಮೇ, ಶನಿವಾರ Republic Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
15 ಜೂನ್, ಬುಧವಾರ Day of National Salvation of the Azerbaijani People ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
26 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ Azerbaijan Armed Forces Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
18 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ National Independence Day ಹಬ್ಬ
9 ನವೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ State Flag Day of Azerbaijan ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
12 ನವೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Constitution Day ಹಬ್ಬ
17 ನವೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ National Revival Day ಹಬ್ಬ
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ World Azerbaijanis Solidarity Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ