ఆంటీగా మరియు బార్బుడా క్యాలెండరు 2022

1 జనవరి, శనివారం New Year’s Day పబ్లిక్ సెలవు
15 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday పబ్లిక్ సెలవు
18 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday పబ్లిక్ సెలవు
2 మే, సోమవారం Labour Day పబ్లిక్ సెలవు
6 జూన్, సోమవారం Whit Monday పబ్లిక్ సెలవు
1 ఆగస్టు, సోమవారం Carnival Holiday పబ్లిక్ సెలవు
2 ఆగస్టు, మంగళవారం Carnival Holiday పబ్లిక్ సెలవు
1 నవంబర్, మంగళవారం Independence Day పబ్లిక్ సెలవు
1 నవంబర్, మంగళవారం Independence Day observed పబ్లిక్ సెలవు
9 డిసెంబర్, శుక్రవారం National Heroes Day పబ్లిక్ సెలవు
25 డిసెంబర్, ఆదివారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు
26 డిసెంబర్, సోమవారం Boxing Day పబ్లిక్ సెలవు