ஆன்டிகுவா மற்றும் பார்புடா காலேண்டர் 2022

1 ஜனவரி, சனி கிழமை New Year’s Day பொது விடுமுறை
15 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday பொது விடுமுறை
18 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday பொது விடுமுறை
2 மே, திங்கள் கிழமை Labour Day பொது விடுமுறை
6 ஜூன், திங்கள் கிழமை Whit Monday பொது விடுமுறை
1 ஆகஸ்ட், திங்கள் கிழமை Carnival Holiday பொது விடுமுறை
2 ஆகஸ்ட், செவ்வாய் கிழமை Carnival Holiday பொது விடுமுறை
1 நவம்பர், செவ்வாய் கிழமை Independence Day பொது விடுமுறை
1 நவம்பர், செவ்வாய் கிழமை Independence Day observed பொது விடுமுறை
9 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை National Heroes Day பொது விடுமுறை
25 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Christmas Day பொது விடுமுறை
26 டிசம்பர், திங்கள் கிழமை Boxing Day பொது விடுமுறை