ആന്റിഗ്വയും ബാർബുഡയും കലണ്ടർ 2022

1 ജനുവരി, ശനി New Year’s Day പൊതുഅവധിദിനം
15 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Good Friday പൊതുഅവധിദിനം
18 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ Easter Monday പൊതുഅവധിദിനം
2 മെയ്, തിങ്കള്‍ Labour Day പൊതുഅവധിദിനം
6 ജൂൺ, തിങ്കള്‍ Whit Monday പൊതുഅവധിദിനം
1 ഓഗസ്റ്റ്, തിങ്കള്‍ Carnival Holiday പൊതുഅവധിദിനം
2 ഓഗസ്റ്റ്, ചൊവ്വ Carnival Holiday പൊതുഅവധിദിനം
1 നവംബർ, ചൊവ്വ Independence Day പൊതുഅവധിദിനം
1 നവംബർ, ചൊവ്വ Independence Day observed പൊതുഅവധിദിനം
9 ഡിസംബർ, വെള്ളി National Heroes Day പൊതുഅവധിദിനം
25 ഡിസംബർ, ഞായർ Christmas Day പൊതുഅവധിദിനം
26 ഡിസംബർ, തിങ്കള്‍ Boxing Day പൊതുഅവധിദിനം