ಆಂಟಿಗುವಾ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬುಡಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2022

1 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ New Year’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
15 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
18 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
2 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Labour Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
6 ಜೂನ್, ಸೋಮವಾರ Whit Monday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಆಗಸ್ಟ್, ಸೋಮವಾರ Carnival Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
2 ಆಗಸ್ಟ್, ಮಂಗಳವಾರ Carnival Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ನವೆಂಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ Independence Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ನವೆಂಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ Independence Day observed ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
9 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ National Heroes Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Christmas Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ Boxing Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ