એંગુઇલા કલેેન્ડર 2022

1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
2 માર્ચ, બુધવાર James Ronald Webster Day સાર્વજનિક રજા
15 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
18 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
1 મે, રવિવાર Labor Day/May Day સાર્વજનિક રજા
30 મે, સોમવાર Anguilla Day સાર્વજનિક રજા
6 જૂન, સોમવાર Whit Monday સાર્વજનિક રજા
13 જૂન, સોમવાર Sovereign’s Birthday સાર્વજનિક રજા
1 ઑગસ્ટ, સોમવાર August Monday સાર્વજનિક રજા
4 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર August Thursday સાર્વજનિક રજા
5 ઑગસ્ટ, શુક્રવાર Constitution Day સાર્વજનિક રજા
19 ડિસેમ્બર, સોમવાર National Heroes and Heroines Day સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, સોમવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા
27 ડિસેમ્બર, મંગળવાર Day off for Boxing Day સાર્વજનિક રજા