ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಮೋವಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2022

1 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ New Year’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
17 ಜನವರಿ, ಸೋಮವಾರ Martin Luther King Jr. Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
21 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಸೋಮವಾರ President’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
15 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
18 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Flag Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
30 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Memorial Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
4 ಜುಲೈ, ಸೋಮವಾರ Independence Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
16 ಜುಲೈ, ಶನಿವಾರ Manu’a Cession Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ Labor Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
10 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಸೋಮವಾರ Columbus Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
11 ನವೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Veteran’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
24 ನವೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ Thanksgiving ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Christmas Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ