వియాత్నం క్యాలెండరు 2021

1 జనవరి, శుక్రవారం International New Year’s Day జాతీయ సెలవు
11 ఫిబ్రవరి, గురువారం Vietnamese New Year’s Eve జాతీయ సెలవు
12 ఫిబ్రవరి, శుక్రవారం Vietnamese New Year జాతీయ సెలవు
14 ఫిబ్రవరి, ఆదివారం Valentine’s Day ఆచారము
21 ఏప్రిల్, బుధవారం Hung Kings Festival జాతీయ సెలవు
30 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Liberation Day/Reunification Day జాతీయ సెలవు
1 మే, శనివారం International Labor Day జాతీయ సెలవు
28 జూన్, సోమవారం Vietnamese Family Day ఆచారము
2 సెప్టెంబర్, గురువారం Independence Day జాతీయ సెలవు
20 అక్టోబర్, బుధవారం Vietnamese Women’s Day ఆచారము
31 అక్టోబర్, ఆదివారం Halloween ఆచారము
24 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Day ఆచారము
31 డిసెంబర్, శుక్రవారం International New Year’s Eve ఆచారము