యునైటెడ్ కింగ్డమ్ క్యాలెండరు 2021

1 జనవరి, శుక్రవారం New Year’s Day బ్యాంకు సెలవు
4 జనవరి, సోమవారం 2nd January స్థానిక బ్యాంకు సెలవు
1 మార్చి, సోమవారం St. David’s Day ఆచారము
17 మార్చి, బుధవారం St Patrick’s Day స్థానిక బ్యాంకు సెలవు
2 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday బ్యాంకు సెలవు
4 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday ఆచారములు ,క్రిస్టియన్
5 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday సామాన్య స్థానిక సెలవు
23 ఏప్రిల్, శుక్రవారం St. George’s Day ఆచారము
3 మే, సోమవారం Early May Bank Holiday / VE Day బ్యాంకు సెలవు
31 మే, సోమవారం Spring Bank Holiday బ్యాంకు సెలవు
12 జూన్, శనివారం Queen’s Birthday ఆచారము
12 జూ, సోమవారం Battle of the Boyne స్థానిక బ్యాంకు సెలవు
30 ఆగస్టు, సోమవారం Summer Bank Holiday సామాన్య స్థానిక సెలవు
31 అక్టోబర్, ఆదివారం Halloween ఆచారము
5 నవంబర్, శుక్రవారం Guy Fawkes Day ఆచారము
14 నవంబర్, ఆదివారం Remembrance Sunday ఆచారము
30 నవంబర్, మంగళవారం St Andrew’s Day స్థానిక బ్యాంకు సెలవు
25 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Day బ్యాంకు సెలవు
26 డిసెంబర్, ఆదివారం Boxing Day బ్యాంకు సెలవు