టర్కీ క్యాలెండరు 2021

1 జనవరి, శుక్రవారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
23 ఏప్రిల్, శుక్రవారం National Sovereignty and Children’s Day జాతీయ సెలవు
1 మే, శనివారం Labor and Solidarity Day జాతీయ సెలవు
13 మే, గురువారం Ramadan Feast Eve సగం రోజు
14 మే, శుక్రవారం Ramadan Feast జాతీయ సెలవు
15 మే, శనివారం Ramadan Feast Day 2 జాతీయ సెలవు
16 మే, ఆదివారం Ramadan Feast Day 3 జాతీయ సెలవు
19 మే, బుధవారం Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day జాతీయ సెలవు
15 జూ, గురువారం Democracy and National Unity Day జాతీయ సెలవు
19 జూ, సోమవారం Sacrifice Feast Eve సగం రోజు
20 జూ, మంగళవారం Sacrifice Feast జాతీయ సెలవు
21 జూ, బుధవారం Sacrifice Feast Day 2 జాతీయ సెలవు
22 జూ, గురువారం Sacrifice Feast Day 3 జాతీయ సెలవు
23 జూ, శుక్రవారం Sacrifice Feast Day 4 జాతీయ సెలవు
30 ఆగస్టు, సోమవారం Victory Day జాతీయ సెలవు
28 అక్టోబర్, గురువారం Republic Day Eve సగం రోజు
29 అక్టోబర్, శుక్రవారం Republic Day జాతీయ సెలవు
10 నవంబర్, బుధవారం Ataturk Memorial Day ఆచారము
31 డిసెంబర్, శుక్రవారం New Year’s Eve ఆచారము