థాయిలాండ్ క్యాలెండరు 2021

1 జనవరి, శుక్రవారం Valentine’s Day ఆచారము
1 జనవరి, శుక్రవారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
9 జనవరి, శనివారం National Children’s Day ఆచారము
16 జనవరి, శనివారం Teacher’s Day ఆచారము
12 ఫిబ్రవరి, శుక్రవారం Chinese Lunar New Year’s Day ఆచారము
13 ఫిబ్రవరి, శనివారం Second day of Chinese Lunar New Year ఆచారము
14 ఫిబ్రవరి, ఆదివారం Third day of Chinese Lunar New Year ఆచారము
6 ఏప్రిల్, మంగళవారం Chakri Day జాతీయ సెలవు
13 ఏప్రిల్, మంగళవారం Songkran జాతీయ సెలవు
1 మే, శనివారం Labor Day బ్యాంకు సెలవు
4 మే, మంగళవారం Coronation Day జాతీయ సెలవు
3 జూన్, గురువారం Queen Suthida’s Birthday జాతీయ సెలవు
28 జూ, బుధవారం King Vajiralongkorn’s Birthday జాతీయ సెలవు
12 ఆగస్టు, గురువారం The Queen’s Birthday జాతీయ సెలవు
13 అక్టోబర్, బుధవారం Anniversary of the Death of King Bhumibol జాతీయ సెలవు
23 అక్టోబర్, శనివారం Chulalongkorn Day జాతీయ సెలవు
31 అక్టోబర్, ఆదివారం Halloween ఆచారము
5 డిసెంబర్, ఆదివారం King Bhumibol’s Birthday జాతీయ సెలవు
10 డిసెంబర్, శుక్రవారం Constitution Day జాతీయ సెలవు
24 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Day ఆచారము
31 డిసెంబర్, శుక్రవారం New Year’s Eve జాతీయ సెలవు