స్వీడన్ క్యాలెండరు 2021

1 జనవరి, శుక్రవారం New Year’s Day పబ్లిక్ సెలవు
5 జనవరి, మంగళవారం Twelfth Night డి ఫ్యాక్టో హాఫ్ డే సెలవు
6 జనవరి, బుధవారం Epiphany పబ్లిక్ సెలవు
14 ఫిబ్రవరి, ఆదివారం Valentine’s Day ఆచారము
2 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday పబ్లిక్ సెలవు
3 ఏప్రిల్, శనివారం Holy Saturday డి ఫ్యాక్టో సెలవు
4 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday పబ్లిక్ సెలవు
5 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday పబ్లిక్ సెలవు
30 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Walpurgis Night డి ఫ్యాక్టో హాఫ్ డే సెలవు
1 మే, శనివారం May 1st పబ్లిక్ సెలవు
13 మే, గురువారం Ascension Day పబ్లిక్ సెలవు
22 మే, శనివారం Pentecost Eve డి ఫ్యాక్టో సెలవు
23 మే, ఆదివారం Whit Sunday పబ్లిక్ సెలవు
30 మే, ఆదివారం Mother’s Day ఆచారము
6 జూన్, ఆదివారం National day పబ్లిక్ సెలవు
25 జూన్, శుక్రవారం Midsummer Eve డి ఫ్యాక్టో మరియు బ్యాంకు సెలవు
26 జూన్, శనివారం Midsummer Day పబ్లిక్ సెలవు
5 నవంబర్, శుక్రవారం All Saint’s Eve డి ఫ్యాక్టో హాఫ్ డే సెలవు
6 నవంబర్, శనివారం All Saint’s Day పబ్లిక్ సెలవు
14 నవంబర్, ఆదివారం Father’s Day ఆచారము
28 నవంబర్, ఆదివారం First Advent Sunday ఆచారములు ,క్రిస్టియన్
5 డిసెంబర్, ఆదివారం Second Advent Sunday ఆచారములు ,క్రిస్టియన్
12 డిసెంబర్, ఆదివారం Third Advent Sunday ఆచారములు ,క్రిస్టియన్
19 డిసెంబర్, ఆదివారం Fourth Advent Sunday ఆచారములు ,క్రిస్టియన్
24 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Eve డి ఫ్యాక్టో సెలవు
25 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు
26 డిసెంబర్, ఆదివారం Boxing Day పబ్లిక్ సెలవు
31 డిసెంబర్, శుక్రవారం New Year’s Eve డి ఫ్యాక్టో మరియు బ్యాంకు సెలవు