ദക്ഷിണ കൊറിയ കലണ്ടർ 2021

1 ജനുവരി, വെള്ളി New Year’s Day പൊതുഅവധിദിനം
11 ഫബ്രുവരി, വ്യാഴം Seollal Holiday പൊതുഅവധിദിനം
12 ഫബ്രുവരി, വെള്ളി Seollal പൊതുഅവധിദിനം
13 ഫബ്രുവരി, ശനി Seollal Holiday പൊതുഅവധിദിനം
14 ഫബ്രുവരി, ഞായർ Valentine’s Day ആചാരം
1 മാർച്ച്, തിങ്കള്‍ Independence Movement Day ദേശീയ അവധി ദിനം
5 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ Arbor Day ആചാരം
1 മെയ്, ശനി Labor Day ബാങ്ക് അവധി
5 മെയ്, ബുധന്‍ Children’s Day പൊതുഅവധിദിനം
8 മെയ്, ശനി Parent’s Day ആചാരം
15 മെയ്, ശനി Teacher’s Day ആചാരം
19 മെയ്, ബുധന്‍ Buddha’s Birthday പൊതുഅവധിദിനം
6 ജൂൺ, ഞായർ Memorial Day പൊതുഅവധിദിനം
17 ജൂലയി, ശനി Constitution Day ആചാരം
15 ഓഗസ്റ്റ്, ഞായർ Liberation Day ദേശീയ അവധി ദിനം
20 സെപ്റ്റംബർ, തിങ്കള്‍ Chuseok Holiday പൊതുഅവധിദിനം
21 സെപ്റ്റംബർ, ചൊവ്വ Chuseok പൊതുഅവധിദിനം
22 സെപ്റ്റംബർ, ബുധന്‍ Chuseok Holiday പൊതുഅവധിദിനം
1 ഒക്റ്റോബർ, വെള്ളി Armed Forces Day ആചാരം
3 ഒക്റ്റോബർ, ഞായർ National Foundation Day ദേശീയ അവധി ദിനം
9 ഒക്റ്റോബർ, ശനി Constitution Day ആചാരം
31 ഒക്റ്റോബർ, ഞായർ Halloween ആചാരം
24 ഡിസംബർ, വെള്ളി Christmas Eve ആചാരം
25 ഡിസംബർ, ശനി Christmas Day പൊതുഅവധിദിനം
31 ഡിസംബർ, വെള്ളി New Year’s Eve ആചാരം