ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2021

1 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ New Year’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
11 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಗುರುವಾರ Seollal Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
12 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Seollal ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
13 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶನಿವಾರ Seollal Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
14 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಭಾನುವಾರ Valentine’s Day ಹಬ್ಬ
1 ಮಾರ್ಚ್, ಸೋಮವಾರ Independence Movement Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
5 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Arbor Day ಹಬ್ಬ
1 ಮೇ, ಶನಿವಾರ Labor Day ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
5 ಮೇ, ಬುಧವಾರ Children’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
8 ಮೇ, ಶನಿವಾರ Parent’s Day ಹಬ್ಬ
15 ಮೇ, ಶನಿವಾರ Teacher’s Day ಹಬ್ಬ
19 ಮೇ, ಬುಧವಾರ Buddha’s Birthday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
6 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ Memorial Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
17 ಜುಲೈ, ಶನಿವಾರ Constitution Day ಹಬ್ಬ
15 ಆಗಸ್ಟ್, ಭಾನುವಾರ Liberation Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ Chuseok Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ Chuseok ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ Chuseok Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Armed Forces Day ಹಬ್ಬ
3 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಭಾನುವಾರ National Foundation Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
9 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ Constitution Day ಹಬ್ಬ
31 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಭಾನುವಾರ Halloween ಹಬ್ಬ
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Christmas Eve ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Christmas Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ