દક્ષિણ કોરિયા કલેેન્ડર 2021

1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
11 ફેબ્રુઆરી, ગુરૂવાર Seollal Holiday સાર્વજનિક રજા
12 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Seollal સાર્વજનિક રજા
13 ફેબ્રુઆરી, શનિવાર Seollal Holiday સાર્વજનિક રજા
14 ફેબ્રુઆરી, રવિવાર Valentine’s Day તહેવાર
1 માર્ચ, સોમવાર Independence Movement Day રાાષ્ટ્રીય રજા
5 એપ્રિલ, સોમવાર Arbor Day તહેવાર
1 મે, શનિવાર Labor Day બૈંક હોલિડે
5 મે, બુધવાર Children’s Day સાર્વજનિક રજા
8 મે, શનિવાર Parent’s Day તહેવાર
15 મે, શનિવાર Teacher’s Day તહેવાર
19 મે, બુધવાર Buddha’s Birthday સાર્વજનિક રજા
6 જૂન, રવિવાર Memorial Day સાર્વજનિક રજા
17 જુલાઈ, શનિવાર Constitution Day તહેવાર
15 ઑગસ્ટ, રવિવાર Liberation Day રાાષ્ટ્રીય રજા
20 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર Chuseok Holiday સાર્વજનિક રજા
21 સપ્ટેમ્બર, મંગળવાર Chuseok સાર્વજનિક રજા
22 સપ્ટેમ્બર, બુધવાર Chuseok Holiday સાર્વજનિક રજા
1 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર Armed Forces Day તહેવાર
3 ઑક્ટોબર, રવિવાર National Foundation Day રાાષ્ટ્રીય રજા
9 ઑક્ટોબર, શનિવાર Constitution Day તહેવાર
31 ઑક્ટોબર, રવિવાર Halloween તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર New Year’s Eve તહેવાર