రోమానియా క్యాలెండరు 2021

1 జనవరి, శుక్రవారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
2 జనవరి, శనివారం Day after New Year’s Day జాతీయ సెలవు
24 జనవరి, ఆదివారం Unification Day జాతీయ సెలవు
19 ఫిబ్రవరి, శుక్రవారం Constantin Brancusi Day ఆచారము
24 ఫిబ్రవరి, బుధవారం Dragobete ఆచారము
1 మార్చి, సోమవారం Mărțișor ఆచారము
8 మార్చి, సోమవారం International Women’s Day ఆచారము
30 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Orthodox Good Friday జాతీయ సెలవు ,సంప్రదాయములు
1 మే, శనివారం Labor Day / May Day జాతీయ సెలవు
2 మే, ఆదివారం Mother’s Day ఆచారము
2 మే, ఆదివారం Orthodox Easter Day జాతీయ సెలవు ,సంప్రదాయములు
3 మే, సోమవారం Orthodox Easter Monday జాతీయ సెలవు ,సంప్రదాయములు
9 మే, ఆదివారం Father’s Day ఆచారము
10 మే, సోమవారం Monarchy Day ఆచారము
1 జూన్, మంగళవారం Children’s Day జాతీయ సెలవు
10 జూన్, గురువారం Orthodox Ascension Day ఆచారాలు,సాంప్రదాయములు
20 జూన్, ఆదివారం Orthodox Pentecost జాతీయ సెలవు ,సంప్రదాయములు
21 జూన్, సోమవారం Orthodox Pentecost Monday జాతీయ సెలవు ,సంప్రదాయములు
26 జూన్, శనివారం Flag Day ఆచారము
29 జూ, గురువారం National Anthem Day ఆచారము
15 ఆగస్టు, ఆదివారం St Mary’s Day జాతీయ సెలవు
31 అక్టోబర్, ఆదివారం Halloween ఆచారము
30 నవంబర్, మంగళవారం St Andrew’s Day జాతీయ సెలవు
1 డిసెంబర్, బుధవారం National holiday జాతీయ సెలవు
8 డిసెంబర్, బుధవారం Constitution Day ఆచారము
24 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Day జాతీయ సెలవు
26 డిసెంబర్, ఆదివారం Second day of Christmas జాతీయ సెలవు
31 డిసెంబర్, శుక్రవారం New Year’s Eve ఆచారము