పోర్చుగల్ క్యాలెండరు 2021

1 జనవరి, శుక్రవారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
14 ఫిబ్రవరి, ఆదివారం Valentine’s Day ఆచారము
16 ఫిబ్రవరి, మంగళవారం Carnival / Shrove Tuesday ఆప్షనల్ సెలవు
19 మార్చి, శుక్రవారం St. Joseph’s Day సంతారేం
19 మార్చి, శుక్రవారం Father’s Day ఆచారము
2 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Daylight Saving Time starts జాతీయ సెలవు
4 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday జాతీయ సెలవు
20 ఏప్రిల్, మంగళవారం Our Lady of Mércoles మున్సిపల్ హాలిడే
25 ఏప్రిల్, ఆదివారం Liberty Day జాతీయ సెలవు
1 మే, శనివారం Labor Day / May Day జాతీయ సెలవు
2 మే, ఆదివారం Mother’s Day ఆచారము
12 మే, బుధవారం St. Joana’s Day మున్సిపల్ హాలిడే
13 మే, గురువారం Ascension Day మున్సిపల్ హాలిడే
22 మే, శనివారం Leiria Day మున్సిపల్ హాలిడే
23 మే, ఆదివారం Portalegre Day మున్సిపల్ హాలిడే
24 మే, సోమవారం Azores Day అజోర్స్ దినము
3 జూన్, గురువారం Corpus Christi జాతీయ సెలవు
10 జూన్, గురువారం Portugal Day జాతీయ సెలవు
13 జూన్, ఆదివారం St. Anthony’s Day మున్సిపల్ హాలిడే
24 జూన్, గురువారం St. John’s Day మున్సిపల్ హాలిడే
29 జూన్, మంగళవారం St. Peter’s Day మున్సిపల్ హాలిడే
4 జూ, ఆదివారం St. Elizabeth’s Day మున్సిపల్ హాలిడే
15 ఆగస్టు, ఆదివారం Assumption of Mary జాతీయ సెలవు
20 ఆగస్టు, శుక్రవారం Our Lady of Sorrows మున్సిపల్ హాలిడే
22 ఆగస్టు, ఆదివారం Our Lady of Graces మున్సిపల్ హాలిడే
7 సెప్టెంబర్, మంగళవారం Faro Day మున్సిపల్ హాలిడే
15 సెప్టెంబర్, బుధవారం Birth of Bocage మున్సిపల్ హాలిడే
21 సెప్టెంబర్, మంగళవారం St. Matthew’s Day మున్సిపల్ హాలిడే
5 అక్టోబర్, మంగళవారం Republic Implantation జాతీయ సెలవు
1 నవంబర్, సోమవారం All Saint’s Day జాతీయ సెలవు
27 నవంబర్, శనివారం Foral of Sancho I మున్సిపల్ హాలిడే
1 డిసెంబర్, బుధవారం Restoration of Independence జాతీయ సెలవు
8 డిసెంబర్, బుధవారం Feast of the Immaculate Conception జాతీయ సెలవు
24 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Day జాతీయ సెలవు
31 డిసెంబర్, శుక్రవారం New Year’s Eve ఆచారము