પોર્ટુગલ કલેેન્ડર 2021

1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
14 ફેબ્રુઆરી, રવિવાર Valentine’s Day તહેવાર
16 ફેબ્રુઆરી, મંગળવાર Carnival / Shrove Tuesday વૈક્લપિક રજા
19 માર્ચ, શુક્રવાર St. Joseph’s Day સંટરેમ
19 માર્ચ, શુક્રવાર Father’s Day તહેવાર
2 એપ્રિલ, શુક્રવાર Daylight Saving Time starts રાાષ્ટ્રીય રજા
4 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday રાાષ્ટ્રીય રજા
20 એપ્રિલ, મંગળવાર Our Lady of Mércoles નગરપાલિકા રજા
25 એપ્રિલ, રવિવાર Liberty Day રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, શનિવાર Labor Day / May Day રાાષ્ટ્રીય રજા
2 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
12 મે, બુધવાર St. Joana’s Day નગરપાલિકા રજા
13 મે, ગુરૂવાર Ascension Day નગરપાલિકા રજા
22 મે, શનિવાર Leiria Day નગરપાલિકા રજા
23 મે, રવિવાર Portalegre Day નગરપાલિકા રજા
24 મે, સોમવાર Azores Day અજોરેસ ડે
3 જૂન, ગુરૂવાર Corpus Christi રાાષ્ટ્રીય રજા
10 જૂન, ગુરૂવાર Portugal Day રાાષ્ટ્રીય રજા
13 જૂન, રવિવાર St. Anthony’s Day નગરપાલિકા રજા
24 જૂન, ગુરૂવાર St. John’s Day નગરપાલિકા રજા
29 જૂન, મંગળવાર St. Peter’s Day નગરપાલિકા રજા
4 જુલાઈ, રવિવાર St. Elizabeth’s Day નગરપાલિકા રજા
15 ઑગસ્ટ, રવિવાર Assumption of Mary રાાષ્ટ્રીય રજા
20 ઑગસ્ટ, શુક્રવાર Our Lady of Sorrows નગરપાલિકા રજા
22 ઑગસ્ટ, રવિવાર Our Lady of Graces નગરપાલિકા રજા
7 સપ્ટેમ્બર, મંગળવાર Faro Day નગરપાલિકા રજા
15 સપ્ટેમ્બર, બુધવાર Birth of Bocage નગરપાલિકા રજા
21 સપ્ટેમ્બર, મંગળવાર St. Matthew’s Day નગરપાલિકા રજા
5 ઑક્ટોબર, મંગળવાર Republic Implantation રાાષ્ટ્રીય રજા
1 નવેમ્બર, સોમવાર All Saint’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
27 નવેમ્બર, શનિવાર Foral of Sancho I નગરપાલિકા રજા
1 ડિસેમ્બર, બુધવાર Restoration of Independence રાાષ્ટ્રીય રજા
8 ડિસેમ્બર, બુધવાર Feast of the Immaculate Conception રાાષ્ટ્રીય રજા
24 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર New Year’s Eve તહેવાર