పోలాండ్ క్యాలెండరు 2021

1 జనవరి, శుక్రవారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
6 జనవరి, బుధవారం Epiphany జాతీయ సెలవు
14 ఫిబ్రవరి, ఆదివారం Valentine’s Day ఆచారము
2 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday ఆచారము
3 ఏప్రిల్, శనివారం Holy Saturday ఆచారము
4 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday జాతీయ సెలవు
5 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday జాతీయ సెలవు
1 మే, శనివారం Labor Day / May Day జాతీయ సెలవు
2 మే, ఆదివారం Day of the Flag ఆచారము
3 మే, సోమవారం Constitution Day జాతీయ సెలవు
23 మే, ఆదివారం Whit Sunday జాతీయ సెలవు
26 మే, బుధవారం Mother’s Day ఆచారము
3 జూన్, గురువారం Corpus Christi జాతీయ సెలవు
23 జూన్, బుధవారం Father’s Day ఆచారము
15 ఆగస్టు, ఆదివారం Assumption of Mary జాతీయ సెలవు
1 నవంబర్, సోమవారం All Saint’s Day జాతీయ సెలవు
11 నవంబర్, గురువారం Independence Day జాతీయ సెలవు
24 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Day జాతీయ సెలవు
26 డిసెంబర్, ఆదివారం Second Day of Christmas జాతీయ సెలవు
31 డిసెంబర్, శుక్రవారం New Year’s Eve ఆచారము