ಪೋಲೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2021

1 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ New Year’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
6 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ Epiphany ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
14 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಭಾನುವಾರ Valentine’s Day ಹಬ್ಬ
2 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಹಬ್ಬ
3 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶನಿವಾರ Holy Saturday ಹಬ್ಬ
4 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Sunday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
5 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಮೇ, ಶನಿವಾರ Labor Day / May Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
2 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Day of the Flag ಹಬ್ಬ
3 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Constitution Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
23 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Whit Sunday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
26 ಮೇ, ಬುಧವಾರ Mother’s Day ಹಬ್ಬ
3 ಜೂನ್, ಗುರುವಾರ Corpus Christi ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
23 ಜೂನ್, ಬುಧವಾರ Father’s Day ಹಬ್ಬ
15 ಆಗಸ್ಟ್, ಭಾನುವಾರ Assumption of Mary ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ನವೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ All Saint’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
11 ನವೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ Independence Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Christmas Eve ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Christmas Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Second Day of Christmas ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ