నైజీరియా క్యాలెండరు 2021

1 జనవరి, శుక్రవారం New Year’s Day పబ్లిక్ సెలవు
14 ఫిబ్రవరి, ఆదివారం Valentine’s Day ఆచారము
8 మార్చి, సోమవారం Women’s Day ఆచారము
14 మార్చి, ఆదివారం Mothering Sunday ఆచారము
2 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday పబ్లిక్ సెలవు
3 ఏప్రిల్, శనివారం Holy Saturday ఆచారములు ,క్రిస్టియన్
4 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday ఆచారములు ,క్రిస్టియన్
5 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday పబ్లిక్ సెలవు
1 మే, శనివారం Workers’ Day పబ్లిక్ సెలవు
13 మే, గురువారం Id el Fitr పబ్లిక్ సెలవు
27 మే, గురువారం Children’s Day ఆచారము
12 జూన్, శనివారం Democracy Day పబ్లిక్ సెలవు
20 జూన్, ఆదివారం Father’s Day ఆచారము
20 జూ, మంగళవారం Id el Kabir పబ్లిక్ సెలవు
10 ఆగస్టు, మంగళవారం Al-Hijra (Islamic New Year) స్థానిక సెలవు
1 అక్టోబర్, శుక్రవారం National Day పబ్లిక్ సెలవు
19 అక్టోబర్, మంగళవారం Id el Maulud పబ్లిక్ సెలవు
22 డిసెంబర్, బుధవారం Sambisa Memorial Day స్థానిక సెలవు
24 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Eve ఆచారములు ,క్రిస్టియన్
25 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు
26 డిసెంబర్, ఆదివారం Boxing Day పబ్లిక్ సెలవు
31 డిసెంబర్, శుక్రవారం New Year’s Eve ఆచారము