ನೈಜೀರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2021

1 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ New Year’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
14 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಭಾನುವಾರ Valentine’s Day ಹಬ್ಬ
8 ಮಾರ್ಚ್, ಸೋಮವಾರ Women’s Day ಹಬ್ಬ
14 ಮಾರ್ಚ್, ಭಾನುವಾರ Mothering Sunday ಹಬ್ಬ
2 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
3 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶನಿವಾರ Holy Saturday ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್, ಹಬ್ಬ
4 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Sunday ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್, ಹಬ್ಬ
5 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಮೇ, ಶನಿವಾರ Workers’ Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
13 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Id el Fitr ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
27 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Children’s Day ಹಬ್ಬ
12 ಜೂನ್, ಶನಿವಾರ Democracy Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
20 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ Father’s Day ಹಬ್ಬ
20 ಜುಲೈ, ಮಂಗಳವಾರ Id el Kabir ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
10 ಆಗಸ್ಟ್, ಮಂಗಳವಾರ Al-Hijra (Islamic New Year) ಸಾಮಾನ್ಯ ರಜೆ
1 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ National Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
19 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ Id el Maulud ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
22 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ Sambisa Memorial Day ಸಾಮಾನ್ಯ ರಜೆ
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Christmas Eve ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್, ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Christmas Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Boxing Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ