குவைத் காலேண்டர் 2021

1 ஜனவரி, வெள்ளி கிழமை New Year’s Day உத்தியோகபூர்வ விடுமுறை
25 பிப்ரவரி, வியாழன் கிழமை National Day உத்தியோகபூர்வ விடுமுறை
26 பிப்ரவரி, வெள்ளி கிழமை Liberation Day உத்தியோகபூர்வ விடுமுறை
11 மார்ச், வியாழன் கிழமை Isra and Miraj உத்தியோகபூர்வ விடுமுறை
13 மே, வியாழன் கிழமை Eid al-Fitr உத்தியோகபூர்வ விடுமுறை
19 ஜூலை, திங்கள் கிழமை Waqfat Arafat Day உத்தியோகபூர்வ விடுமுறை
20 ஜூலை, செவ்வாய் கிழமை Eid al-Adha உத்தியோகபூர்வ விடுமுறை
10 ஆகஸ்ட், செவ்வாய் கிழமை Islamic New Year உத்தியோகபூர்வ விடுமுறை
19 அக்டோபர், செவ்வாய் கிழமை The Prophet’s Birthday உத்தியோகபூர்வ விடுமுறை
31 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்