കുവൈറ്റ് കലണ്ടർ 2021

1 ജനുവരി, വെള്ളി New Year’s Day ഔദ്യോഗിക അവധി
25 ഫബ്രുവരി, വ്യാഴം National Day ഔദ്യോഗിക അവധി
26 ഫബ്രുവരി, വെള്ളി Liberation Day ഔദ്യോഗിക അവധി
11 മാർച്ച്, വ്യാഴം Isra and Miraj ഔദ്യോഗിക അവധി
13 മെയ്, വ്യാഴം Eid al-Fitr ഔദ്യോഗിക അവധി
19 ജൂലയി, തിങ്കള്‍ Waqfat Arafat Day ഔദ്യോഗിക അവധി
20 ജൂലയി, ചൊവ്വ Eid al-Adha ഔദ്യോഗിക അവധി
10 ഓഗസ്റ്റ്, ചൊവ്വ Islamic New Year ഔദ്യോഗിക അവധി
19 ഒക്റ്റോബർ, ചൊവ്വ The Prophet’s Birthday ഔദ്യോഗിക അവധി
31 ഡിസംബർ, വെള്ളി New Year’s Eve ആചാരം