ಕುವೈತ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2021

1 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ New Year’s Day ಅಧಿಕೃತ ರಜಾದಿನ
25 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಗುರುವಾರ National Day ಅಧಿಕೃತ ರಜಾದಿನ
26 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Liberation Day ಅಧಿಕೃತ ರಜಾದಿನ
11 ಮಾರ್ಚ್, ಗುರುವಾರ Isra and Miraj ಅಧಿಕೃತ ರಜಾದಿನ
13 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Eid al-Fitr ಅಧಿಕೃತ ರಜಾದಿನ
19 ಜುಲೈ, ಸೋಮವಾರ Waqfat Arafat Day ಅಧಿಕೃತ ರಜಾದಿನ
20 ಜುಲೈ, ಮಂಗಳವಾರ Eid al-Adha ಅಧಿಕೃತ ರಜಾದಿನ
10 ಆಗಸ್ಟ್, ಮಂಗಳವಾರ Islamic New Year ಅಧಿಕೃತ ರಜಾದಿನ
19 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ The Prophet’s Birthday ಅಧಿಕೃತ ರಜಾದಿನ
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ