ఇజ్రాయెల్ క్యాలెండరు 2021

28 జనవరి, గురువారం Tu Bishvat ఆచారములు,హీబ్రూ
25 ఫిబ్రవరి, గురువారం Fast of Esther ఆచారములు,హీబ్రూ
25 ఫిబ్రవరి, గురువారం Purim Eve ఆచారములు,హీబ్రూ
26 ఫిబ్రవరి, శుక్రవారం Purim (Tel Aviv) స్థానిక సెలవు
27 ఫిబ్రవరి, శనివారం Shushan Purim స్థానిక సెలవు
23 మార్చి, మంగళవారం Aliyah Day అధికారిక సెలవు
27 మార్చి, శనివారం Passover Eve ఆచారములు,హీబ్రూ
8 ఏప్రిల్, గురువారం Yom HaShoah ఆచారములు,హీబ్రూ
14 ఏప్రిల్, బుధవారం Yom HaZikaron ఆచారములు,హీబ్రూ
15 ఏప్రిల్, గురువారం Yom HaAtzmaut జాతీయ సెలవు
30 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Lag BaOmer ఆచారములు,హీబ్రూ
10 మే, సోమవారం Jerusalem Day ఆచారములు,హీబ్రూ
16 మే, ఆదివారం Shavuot Eve ఆచారములు,హీబ్రూ
17 మే, సోమవారం Shavuot జాతీయ సెలవు
27 జూన్, ఆదివారం 17th of Tammuz ఆచారములు,హీబ్రూ
18 జూ, ఆదివారం Tisha B’Av Eve ఆచారములు,హీబ్రూ
18 జూ, ఆదివారం Tisha B’Av ఆచారములు,హీబ్రూ
6 సెప్టెంబర్, సోమవారం Rosh Hashanah Eve ఆచారములు,హీబ్రూ
7 సెప్టెంబర్, మంగళవారం Rosh Hashanah జాతీయ సెలవు
9 సెప్టెంబర్, గురువారం Gedaliah Fast ఆచారములు,హీబ్రూ
15 సెప్టెంబర్, బుధవారం Yom Kippur Eve ఆచారములు,హీబ్రూ
16 సెప్టెంబర్, గురువారం Yom Kippur జాతీయ సెలవు
20 సెప్టెంబర్, సోమవారం Sukkot Eve ఆచారములు,హీబ్రూ
28 సెప్టెంబర్, మంగళవారం Shemini Atzeret / Simchat Torah జాతీయ సెలవు
13 అక్టోబర్, బుధవారం Aliyah Day School Observance ఆచారము