ઇઝરાઇલ કલેેન્ડર 2021

28 જાન્યુઆરી, ગુરૂવાર Tu Bishvat પર્વ, હિબ્રુ
25 ફેબ્રુઆરી, ગુરૂવાર Fast of Esther પર્વ, હિબ્રુ
25 ફેબ્રુઆરી, ગુરૂવાર Purim Eve પર્વ, હિબ્રુ
26 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Purim (Tel Aviv) સામાન્ય રજા
27 ફેબ્રુઆરી, શનિવાર Shushan Purim સામાન્ય રજા
23 માર્ચ, મંગળવાર Aliyah Day આધિકારિક રજા
27 માર્ચ, શનિવાર Passover Eve પર્વ, હિબ્રુ
8 એપ્રિલ, ગુરૂવાર Yom HaShoah પર્વ, હિબ્રુ
14 એપ્રિલ, બુધવાર Yom HaZikaron પર્વ, હિબ્રુ
15 એપ્રિલ, ગુરૂવાર Yom HaAtzmaut રાાષ્ટ્રીય રજા
30 એપ્રિલ, શુક્રવાર Lag BaOmer પર્વ, હિબ્રુ
10 મે, સોમવાર Jerusalem Day પર્વ, હિબ્રુ
16 મે, રવિવાર Shavuot Eve પર્વ, હિબ્રુ
17 મે, સોમવાર Shavuot રાાષ્ટ્રીય રજા
27 જૂન, રવિવાર 17th of Tammuz પર્વ, હિબ્રુ
18 જુલાઈ, રવિવાર Tisha B’Av Eve પર્વ, હિબ્રુ
18 જુલાઈ, રવિવાર Tisha B’Av પર્વ, હિબ્રુ
6 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર Rosh Hashanah Eve પર્વ, હિબ્રુ
7 સપ્ટેમ્બર, મંગળવાર Rosh Hashanah રાાષ્ટ્રીય રજા
9 સપ્ટેમ્બર, ગુરૂવાર Gedaliah Fast પર્વ, હિબ્રુ
15 સપ્ટેમ્બર, બુધવાર Yom Kippur Eve પર્વ, હિબ્રુ
16 સપ્ટેમ્બર, ગુરૂવાર Yom Kippur રાાષ્ટ્રીય રજા
20 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર Sukkot Eve પર્વ, હિબ્રુ
28 સપ્ટેમ્બર, મંગળવાર Shemini Atzeret / Simchat Torah રાાષ્ટ્રીય રજા
13 ઑક્ટોબર, બુધવાર Aliyah Day School Observance તહેવાર