ఇండోనేషియా క్యాలెండరు 2021

1 జనవరి, శుక్రవారం New Year’s Day పబ్లిక్ సెలవు
12 ఫిబ్రవరి, శుక్రవారం Chinese Lunar New Year’s Day పబ్లిక్ సెలవు
11 మార్చి, గురువారం Ascension of the Prophet Muhammad పబ్లిక్ సెలవు
14 మార్చి, ఆదివారం Nyepi Day Bali పబ్లిక్ సెలవు
2 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday పబ్లిక్ సెలవు
4 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday ఆచారము
1 మే, శనివారం International Labor Day పబ్లిక్ సెలవు
13 మే, గురువారం Ascension Day of Jesus Christ పబ్లిక్ సెలవు
13 మే, గురువారం Idul Fitri పబ్లిక్ సెలవు
1 జూన్, మంగళవారం Pancasila Day జాతీయ సెలవు
20 జూ, మంగళవారం Eid al-Adha పబ్లిక్ సెలవు
10 ఆగస్టు, మంగళవారం Muharram / Islamic New Year పబ్లిక్ సెలవు
17 ఆగస్టు, మంగళవారం Indonesian Independence Day పబ్లిక్ సెలవు
19 అక్టోబర్, మంగళవారం The Prophet Muhammad’s Birthday పబ్లిక్ సెలవు
24 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు
31 డిసెంబర్, శుక్రవారం New Year’s Eve ఆచారము