హుంగ్ కాంగ్ క్యాలెండరు 2021

1 జనవరి, శుక్రవారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
12 ఫిబ్రవరి, శుక్రవారం Chinese Lunar New Year’s Day జాతీయ సెలవు
14 ఫిబ్రవరి, ఆదివారం Valentine’s Day ఆచారము
2 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday జాతీయ సెలవు
3 ఏప్రిల్, శనివారం Holy Saturday జాతీయ సెలవు
4 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday ఆచారము
5 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday జాతీయ సెలవు
5 ఏప్రిల్, సోమవారం Tomb Sweeping Day జాతీయ సెలవు
1 మే, శనివారం Labour Day జాతీయ సెలవు
9 మే, ఆదివారం Mother’s Day ఆచారము
19 మే, బుధవారం Buddha’s Birthday జాతీయ సెలవు
14 జూన్, సోమవారం Dragon Boat Festival జాతీయ సెలవు
20 జూన్, ఆదివారం Father’s Day ఆచారము
1 జూ, గురువారం Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day జాతీయ సెలవు
21 ఆగస్టు, శనివారం Hungry Ghost Festival ఆచారము
21 సెప్టెంబర్, మంగళవారం Mid-Autumn Festival ఆచారము
22 సెప్టెంబర్, బుధవారం Day after Mid-Autumn Festival జాతీయ సెలవు
1 అక్టోబర్, శుక్రవారం National Day of the People’s Republic of China జాతీయ సెలవు
2 అక్టోబర్, శనివారం Confuciu’s Birthday ఆచారము
14 అక్టోబర్, గురువారం Chung Yeung Festival జాతీయ సెలవు
31 అక్టోబర్, ఆదివారం Halloween ఆచారము
25 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Day జాతీయ సెలవు
26 డిసెంబర్, ఆదివారం Boxing Day జాతీయ సెలవు
31 డిసెంబర్, శుక్రవారం New Year’s Eve ఆచారము