ഹോഗ്കോഗ് കലണ്ടർ 2021

1 ജനുവരി, വെള്ളി New Year’s Day ദേശീയ അവധി ദിനം
12 ഫബ്രുവരി, വെള്ളി Chinese Lunar New Year’s Day ദേശീയ അവധി ദിനം
14 ഫബ്രുവരി, ഞായർ Valentine’s Day ആചാരം
2 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Good Friday ദേശീയ അവധി ദിനം
3 ഏപ്രിൽ, ശനി Holy Saturday ദേശീയ അവധി ദിനം
4 ഏപ്രിൽ, ഞായർ Easter Sunday ആചാരം
5 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ Easter Monday ദേശീയ അവധി ദിനം
5 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ Tomb Sweeping Day ദേശീയ അവധി ദിനം
1 മെയ്, ശനി Labour Day ദേശീയ അവധി ദിനം
9 മെയ്, ഞായർ Mother’s Day ആചാരം
19 മെയ്, ബുധന്‍ Buddha’s Birthday ദേശീയ അവധി ദിനം
14 ജൂൺ, തിങ്കള്‍ Dragon Boat Festival ദേശീയ അവധി ദിനം
20 ജൂൺ, ഞായർ Father’s Day ആചാരം
1 ജൂലയി, വ്യാഴം Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day ദേശീയ അവധി ദിനം
21 ഓഗസ്റ്റ്, ശനി Hungry Ghost Festival ആചാരം
21 സെപ്റ്റംബർ, ചൊവ്വ Mid-Autumn Festival ആചാരം
22 സെപ്റ്റംബർ, ബുധന്‍ Day after Mid-Autumn Festival ദേശീയ അവധി ദിനം
1 ഒക്റ്റോബർ, വെള്ളി National Day of the People’s Republic of China ദേശീയ അവധി ദിനം
2 ഒക്റ്റോബർ, ശനി Confuciu’s Birthday ആചാരം
14 ഒക്റ്റോബർ, വ്യാഴം Chung Yeung Festival ദേശീയ അവധി ദിനം
31 ഒക്റ്റോബർ, ഞായർ Halloween ആചാരം
25 ഡിസംബർ, ശനി Christmas Day ദേശീയ അവധി ദിനം
26 ഡിസംബർ, ഞായർ Boxing Day ദേശീയ അവധി ദിനം
31 ഡിസംബർ, വെള്ളി New Year’s Eve ആചാരം