ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2021

1 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ New Year’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
12 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Chinese Lunar New Year’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
14 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಭಾನುವಾರ Valentine’s Day ಹಬ್ಬ
2 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
3 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶನಿವಾರ Holy Saturday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
4 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Sunday ಹಬ್ಬ
5 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
5 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Tomb Sweeping Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಮೇ, ಶನಿವಾರ Labour Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
9 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Mother’s Day ಹಬ್ಬ
19 ಮೇ, ಬುಧವಾರ Buddha’s Birthday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
14 ಜೂನ್, ಸೋಮವಾರ Dragon Boat Festival ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
20 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ Father’s Day ಹಬ್ಬ
1 ಜುಲೈ, ಗುರುವಾರ Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
21 ಆಗಸ್ಟ್, ಶನಿವಾರ Hungry Ghost Festival ಹಬ್ಬ
21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ Mid-Autumn Festival ಹಬ್ಬ
22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ Day after Mid-Autumn Festival ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ National Day of the People’s Republic of China ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
2 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ Confuciu’s Birthday ಹಬ್ಬ
14 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಗುರುವಾರ Chung Yeung Festival ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
31 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಭಾನುವಾರ Halloween ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Christmas Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Boxing Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ