ഗ്രീസ് കലണ്ടർ 2021

1 ജനുവരി, വെള്ളി New Year’s Day ഡി ഫക്ടോ അവധി ദിനം
6 ജനുവരി, ബുധന്‍ Epiphany ഡി ഫക്ടോ അവധി ദിനം
30 ജനുവരി, ശനി The Three Holy Hierarchs ആചാരം
14 ഫബ്രുവരി, ഞായർ Valentine’s Day ആചാരം
15 മാർച്ച്, തിങ്കള്‍ Clean Monday ഡി ഫക്ടോ അവധി ദിനം
25 മാർച്ച്, വ്യാഴം 25th of March / national holiday ദേശീയ അവധി ദിനം
25 മാർച്ച്, വ്യാഴം Annunciation of the Lord ദേശീയ അവധി ദിനം
30 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Orthodox Good Friday ഡി ഫക്ടോ അവധി ദിനം
1 മെയ്, ശനി Labor Day / May Day ഡി ഫക്ടോ അവധി ദിനം
2 മെയ്, ഞായർ Orthodox Easter Sunday ആചാരം
3 മെയ്, തിങ്കള്‍ Orthodox Easter Monday ദേശീയ അവധി ദിനം
20 ജൂൺ, ഞായർ Orthodox Holy Spirit Sunday ആചാരം
21 ജൂൺ, തിങ്കള്‍ Orthodox Holy Spirit Monday ഡി ഫക്ടോ അവധി ദിനം
24 ജൂലയി, ശനി The Restoration of Democracy ആചാരം
15 ഓഗസ്റ്റ്, ഞായർ Dormition of the Holy Virgin ദേശീയ അവധി ദിനം
28 ഒക്റ്റോബർ, വ്യാഴം The Ochi day ഡി ഫക്ടോ അവധി ദിനം
17 നവംബർ, ബുധന്‍ Polytechneio ആചാരം
21 നവംബർ, ഞായർ Armed Forces Day ആചാരം
25 ഡിസംബർ, ശനി Christmas Day ദേശീയ അവധി ദിനം
26 ഡിസംബർ, ഞായർ Synaxis of the Mother of God ഡി ഫക്ടോ അവധി ദിനം